• باریم سوالو (Barium Swallow) برای بررسی ضایعات مری
  • باریم میل (Barium Meal) برای بررسی ضایعات مری و معده
  • UGI Upper Gastrointestinal برای بررسی ضایعات مری، معده و بولب اثنی عشر
  • T-Tube Cholangiography برای بررسی سیستم صفراوی
  • IVP Intravenous Pyelography برای بررسی باز بودن، عملکرد و ضایعات سیستم ادراری
  • ( voiding cystourethrography ) یا V.C.U.G. روشی برای بررسی مجرای ادراری و مثانه فرد در وضعیت دفع ادرار
  • پیلوگرافی وآنته گرید و رتروگرید Antegrade & Retrograde P.
  • برای بررسی مسیر تخلیه ی ادرار در مواردی که IVP کمک کننده نباشد
  • RUG)  Retrograde Urethrography)  برای بررسی ضایعات پیشاب راه (اورترا) (تنها مرکز انجام دهنده در استان) 
  • فیستولوگرافی برای بررسی مسیر فیستول ها
  • داکریوسیستوگرافی (DCG) برای بررسی باز بودن مجاری اشکی (یکی از معدود مراکز انجام آن در سطح کشور)