• تیروئید ( برای بررسی بزرگی ، ندول‌ها و ضایعات کیستیک )
  • بافت عضلانی ( برای بررسی ضایعات فضا گیر ، هماتوم‌ها و پارگی‌های عضلانی)
  • مفاصل ( برای بررسی ضایعات روماتولوژیک ، لیگمان‌ها ، بورس‌های مفصلی و منسیک‌ها)
  • با پروب (Ultra High Frequenxcy -15 MHZ) برای ارائه بالاترین کیفیت تصاویر
  • بررسی سونوگرافیک مفاصل انگشتان باپروب hockey stick 18 Mhz با توجه ویژه به آسیب‌های ورزشی و بیماری‌های روماتیسمی