• مغز ( بررسی بطن‌ها و پارانشیم)
  • لگن ( برای بررسی در رفتگی‌های مادرزادی)
  • رفلاکس (GER) بدون استفاده از ماده حاجب ( برای بررسی بازگشت محتویات معده به مری)
  • پیلور (برای بررسی عملکرد تخلیه‌ی معده)