برای بررسی جریان عروق شریانی و وریدی، میزان تنگی عروق و نیز بررسی الگوی خون رسانی ضایعات فضا گیر