استفاده از اسکنوگرام در تعیین میزان طول و زاویه کوتاهی یا انحراف اندامها است.

شایان ذکر است این خدمت برای نخستین بار  توسط کلینیک رادیولوژی وسونوگرافی دیجیتال دکترسمنانی در استان انجام شد.