یادآوری:

  • آوردن آخرین مدارک پزشکی از جمله سونوگرافی، رادیوگرافی، ماموگرافی، CT-Scan و MRI در هنگام مراجعه به کلینیک
  • FNA تیروئید با Guide سونوگرافی جزء اعمال قابل انجام در این کلینیک است.