۶ ساعت قبل از زمان انجام سونوگرافی، ناشتا بمانید.

قبل از ۶ ساعت، غذای سبک میل نمایید.

از شب قبل از خوردن برنج، شیر، غذاهای روغنی و مایعات گازدار خودداری نمایید.

روز سونوگرافی، ناهار سبک میل نموده و از مصرف مواد نفاخ خودداری شود.

در موارد یبوست از ملین (مسهل یا روان­کننده) استفاده شود.

می­توانید از آب، چای و دارو استفاده نمایید.