1- انواع رادیوگرافی های ساده و رنگی

 • باریم سوالو (Barium Swallow) برای بررسی ضایعات مری
 • باریم میل (Barium Meal) برای بررسی ضایعات مری و معده
 • UGI Upper Gastrointestinal برای بررسی ضایعات مری، معده و بولب اثنی عشر
 • T-Tube Cholangiography برای بررسی سیستم صفراوی
 • IVP Intravenous Pyelography برای بررسی باز بودن، عملکرد و ضایعات سیستم ادراری
 • ( voiding cystourethrography ) یا V.C.U.G. روشی برای بررسی مجرای ادراری و مثانه فرد در وضعیت دفع ادرار
 • پیلوگرافی وآنته گرید و رتروگرید Antegrade & Retrograde P.
 • برای بررسی مسیر تخلیه ی ادرار در مواردی که IVP کمک کننده نباشد
 • RUG)  Retrograde Urethrography)  برای بررسی ضایعات پیشاب راه (اورترا) (تنها مرکز انجام دهنده در استان)
 • فیستولوگرافی برای بررسی مسیر فیستول ها
 • داکریوسیستوگرافی (DCG) برای بررسی باز بودن مجاری اشکی (یکی از معدود مراکز انجام آن در سطح کشور)
سوالی دارید از ما بپرسید