تقدیر از فعالیت های علمی انجمن رادیولوژی

انجمن رادیولوژی گیلان-انجمن نمونه آموزشی در سال 1395